Проектиране на плитки фундаменти
GEO5 съдържа програми за проектиране на правоъгълни и кръгли единични пилоти,  фундаменти, рандбалки и фундаментни плочи с обща форма. Софтуерът позволява да се провери носимоспособността и слягането, както и армировката на елементите.
Програмата за Плоски фундаменти се използва за проектиране на единични фундаменти. Тя дава възможност за проверка на носимоспособността на основата при дренирани и недренирани  почви и скали. Програмата също така изчислява слягането и завъртането на основата и позволява проектирането на армировка за фундамента.
Програма GEO5 Фундаментна плоча е предназначена за анализ на фундаментните материали и плочи върху еластична среда. Програмата използва модела на Винклер-Пастернак и е в състояние да изчисли константите C1 и C2 от деформационните свойства на почвата – пилотите могат да се моделират като пржини..
Вътрешните сили и деформации на ивичен фундамент може да се изчислят чрез програма GEO5 Греда на еластична основа. Програмата позволява да се изчислят стойностите на C1, C2 от входните данни на почвата.
Също така е възможно да се проверят някой проблеми (напр. Кръгла сила) по метода на крайните елементи в програмата GEO5 FEM използване асиметрия.