Програми за управление на геоложки проучвания и докладване на данни
 
GEO5 Позволява да се създаде цифров модел на терена с пластове от геоложки полеви тестове (геодезически измервания, сондажи, SPT, CPT, DMT и други теренни изследвания), което значително опростява работата на проектанта и подобрява крайния резултат от анализа на структурата.
Програмата Терен позволява да се създаде  цифров модел на терена и слоеве на почвата от въведени или импортирани точки, ръбове и сондажи. В резултат на това, програмата създава комфортна 3D графична визуализация на слоевете. По този начин програмата позволява просто дефиниране на изкопи и насипи за изчисление на обема на земните работи.
Програмата Терен може да генерира данни за други програми на GEO5, който е много ефективно главно за 2D програми. (Устойчивост на откоси, Слягане, FEM и Греда на еластична основа)