Цена на програмата: 520 €

Почвени гвоздеи

Почвени гвоздеи – Анализ на съоръжения укрепващи почвата
Програмата анализира укрепени стени и склонове с различни форми

Основни характеристики
 • Контролиращият анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителните натоварвания, приложени върху съоръженията (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)
 • Произволен брой добавени сили (анкери, защитни стени и т.н.)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, моделиране на артезианските води
 • Анализ на вътрешния стабилитет (преобръщане, огъване, носимоспособност на почвата във фундамента)
 • Анализ според теорията на граничните състояния или коефициента на сигурност
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Изчисление на земния натиск, като ефективни и обща стойност
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Стабилитет по протежение на прави и полигонални повърхнини на плъзгане
 • Няколко строителни етапа
 • Проверка за обща устойчивост на стената посредством модул Стабилитет на откосите (при закупуването му)
 • Анализ на носеща способност на основата посредством модул Разширяващи се основи (при закупуването му)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ