Цена на програмата: 750 €

Устойчивост на откоси

Устойчивост на откоси – Анализ на стабилитета на склоновете

Програмата анализира стабилитета на склонове, изградени от почвени слоеве.
Използва се главно за проверки на стабилитета на насипите и откосите, изкопите и анкерираните съоръжения. Повърхнините на плъзгане се приемат като цилиндрични (методи на Bishop, Petterson или Spencer) или многоъгълни (методи на Sarma или Spencer).

Основни характеристики
 • Контролиращият анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • Лесно вкарване на геометрията на пластовете
 • Вградена база данни за почвите и скалите
 • Бърза и надеждна оптимизация на цилиндрични или многоъгълни плъзгателни повърхнини
 • Произволен брой на допълнителните товари, приложени върху съоръженията (лентово, трапецовидно, концентрирано натоварване)
 • Произволен брой на анкерите
 • Присъствието на вода, моделирано чрез подпочвеното ниво на водите или използвайки изолиниите на поровото налягане
 • Бърз анализ на спускането
 • Анализ на последователността на строителство
 • Лесно моделиране на твърдите тела
 • Натоварване от земетръс
 • Анализ на фолиацията на почвата
 • Може да бъде включено гео-армировка
 • Анализ в ефективни и общи параметри на почвите
 • Произволен брой на анализите по време на един етап на строителство
 • Задаване на ограниченията на оптимизацията при дефиниране на плъзгателните повърхнини
 • Анализ според теорията на граничните състояния или коефициента на сигурност
 • Входно-изходни данни в DXF формат


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ