Цена на програмата: 520 €

Габиони

Габиони – Проверка на габионни стени

Програмата се използва за проверка при проектирането на стени построени от кошове от мрежи, запълнени с камъни (габиони). Тя позволява да се направи анализ на различните форми, включително надвесени, които изискват анкериране.

Основни характеристики
 • Анализът може да се извърши съгласно стандартите EN 1997-1, LRFD или чрез класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • Анализ на стабилитета (преобръщане, плитко хлъзгане, носимоспособност на основата)
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителните натоварвания приложени върху съоръженията (ивично, трапецовидално, концентрирано натоварване)
 • Произволен брой на добавените сили (анкери, защитни стени и т.н.)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, моделиране на артезианските води
 • Проверка на материала, от който са изградени габионите
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Бермите пред съоръженията
 • Различните типове напрежения пред съоръженията (в покой, пасивно, редуцирано пасивно)
 • Изчисление на земния натиск, като ефективни и обща стойност
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Закрепване на конзолно разположени мрежи с анкери
 • Различни етапи на строителство
 • Проверка за обща устойчивост на стената посредством модул Стабилитет на откосите (при закупуването му)
 • Анализ на носеща способност на основата посредством модул Плоски фундаменти (при закупуването му)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ