Цена на програмата: 650 €

Устои на мостове

Устои на мостове – Проверка на устои на мостовете

Програмата служи за контрол при проектирането на подпорите – помага за проверка в случаи на претоварване, поддаване, носимоспособност на почвата във фундамента и на размерите на бетонните или стоманобетонните сечения.

Основни характеристики
 • Контролиращият анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
 • EN 1997 – възможност да се изберат собствени коефициенти въз основа на Националните норми
 • EN 1997 – възможност да се изберат всички проектантски подходи в съответствие с нуждите на проекта
 • Голям брой възможни форми на стените
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Проверка на бетонните сечения в зависимост от различни стандарти (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Проверка на подпорни стени
 • Анализ според теорията на граничните състояния или коефициента на сигурност
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителните товари, приложени върху съоръженията (ивично, трапецовидно, концентрирано натоварване)
 • Произволен брой на добавените сили (анкери, защитни стени и т.н.)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, моделиране на артезианските води
 • Анализ на стабилитета (преобръщане, плитко хлъзгане, носимоспособност на основата)
 • Проверка на фугите и армировката
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Бермите пред съоръженията
 • Различните типове напрежения пред съоръженията (в покой, пасивно, редуцирано пасивно)
 • Изчисление на земния натиск, като ефективна и обща стойност
 • Няколко строителни етапа
 • Проверка за обща устойчивост на стената посредством модул Стабилитет на откосите (при закупуването му)
 • Анализ на носеща способност на основата посредством модул Плоски фундамнти (при закупуването му)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ