Цена на програмата: 2 700 €

FEM

МЕТОД НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (FEM)

Програмите за анализ на геотехнически задачи използвайки метода на крайните елементи (MKE), позволява на потребителя да моделира прецизно поведението на почвите и тяхната структура. Те се занимават с въпроси, които не могат да бъдат решени с помощта на стандартните методи за анализ. Програмите MKE имат възможност да моделират поведението на всякакъв вид земна маса, както и на взаимодевйствието им с конструкции, като напр. тунели, колектори, дълбоки фундаменти, разслояване и др. Програмите се използват също така за изчисления на слягания и за разрешаване на различни проблеми свързани с устойчивостта.
Основно предимство на програмата GEO5 е способността й да прехвърля данни между отделните модули. Конструкцията може да бъде проектирана или изследвана използвайки традиционни аналитични или полу-аналитични способи. След това данните могат да бъдат прехвърлени на MKE модула за независима оценка на тяхното поведение. Такава съвместимост позволява не само по-сигурно проектиране но и спестява време.

Основни характеристики
 • Приложения, лесни за ползване от потребителя
 • Подробни графични изходни данни
 • Вградена контекстуална помощ
 • Метрични и британски мерни единици
 • Вградена база-данни от характеристики на почвата
MKE
Програмата е приложима при решението на широка гама геотехнически въпроси, като например слягане на терен, разслояване и укрепване на конструкции, устойчивост на откоса, фундаментни греди (греда на еластична основа), изкопни работи и др.

Моделиране на материала     
Чрез използване на надеждни и точни геотехнически параметри на дадена земна или скална почва се постига подходящото моделиране на материала. Настоящата версия предлага следните модели:
 • Линеарен еластичен модел
 • Модифициран линеарен еластичен модел
 • Модел на Mohr-Coulomb
 • Модел на Drucker-Prager
 • Cam Clay модел

Вградена корекция на геометричния модел, автоматично генериране на мрежата от крайни елементи     
Програмата съдържа вградена корекция на въведения геометричен модел. Всички материални параметри, нови структури или изчислителните етапи на изпълнение (прокопаване на тунел, изкоп за основи) могат да бъдат дефинирани независимо едни от други. Преди да се стартира генератора за мрежата от крайни елементи програмата автоматично открива пресечните точки на всички линии, всички затворени региони и създава съответен геометричен модел. Дори и да се зададе сравнително сложна структура, с помощта на програмата задачата става относително лесна.


Генератор на мрежа от крайни елементи
Програмата съдържа вграден автоматичен генератор, който значително улеснява построяването на мрежата от елементи. Могат да бъдат използване 3- и 6-възлови триъгълни елементи. Плътността на определените елементи на мрежата е с константна величина за целия модел, но лесно може да бъде сгъстена на необходимите места. По този начин за подготвянето на ефективна мрежа за сложни модели са необходими само няколко минути от времето на потребителя.

Гранични условия
Програмата съдържа автоматичен генератор на гранични условия, така че при повечето случаи, потребителят няма нужда сам да се грижи за това. Ако има нужда, могат да се въведат допълнителни гранични условия (запъване, стави, пружини, преместване от сили) те могат да бъдат приложени почвеното тяло.

Греди
Гредовите елементи служат за въвеждането на греди, тунелни крепежи или крепежни конструкции в анализата. Като резултат от анализа, програмата представя разпределението на вътрешните усилия (огъващ момент, нормални и срязващи сили) по дължина на гредата. Гредовите елементи се дефинират по дължината на линии, които вече съществуват в топологията. Параметрите на гредите могат да бъдат коригирани в отделните етапи (напр. постепенно увеличавайки дебелината на гредата) или пък гредата може да бъде напълно премахната в една стъпка.

Анкери, геотекстил, геомрежи
Програмата позволява въвеждането на всякакъв брой анкери в анализата. Всяка анкер е окончателно определена от началната, крайната си точка и коравината си. Крайните точки на анкерите биват автоматично представяни по съществуващата мрежа от крайни елементи, така че анкерът да може да бъде въведен където и да е в почвеното тяло. За още по-улеснено въвеждане, началната точка на анкера може да бъде поставена на терена или на отделна повърхност.

Допълнителни товари
Програмата позволява дефиниране на неопределен брой допълнителни натоварвания (ивично, трапецовидно, линейно натоварване). Натоварването може да става или в определени точки на пресичане, или навсякъде в почвеното/скалното тяло. В по-нататъшна фаза съществуващото натоварване може да бъде или изменено чрез смяна на величината, или изцяло отстранено от анализата.

Вода
Съществуват следните опции за въвеждане на вода в анализата:
 • Нивото на почвената вода се въвежда като постоянна повърхнина над или под терена.
 • Поровото налягане (или стойността на коефициент Ru) се представят чрез изолинии на налягането. Първата изолиния винаги съвпада с терена, другите могат да бъдат поставени навсякъде в тялото. Величините между индивидуалните изолинии биват измервани чрез линейна интерполация.
Представяне на резултатите
Програмата позволява визуализация на:
 • Скаларни променливи величини под формата на изоповърхности или изолинии (напр. компоненти на полета на натиск и опъване и техните инварианти, премествания)
 • Деформирани или недеформирани конструктивни схеми
 • Разпределяне на вътрешни усилия по дължина на гредите
 • Вектори на деформация
 • Сили на анкерите
Могат да бъдат показани или абсолютните величини на отделните променливи, или промените им по време на етапите на изпълнение.

Анализ на стабилността
По време на всяка фаза от изпълнение на конструкция програмата позволява да бъде направен анализ на стабилността на дадената конструкция. По време на анализа програмата постепенно намалява основните якостни параметри на почвата до евентуална разрушаването и. Като резултат програмата предоставя коефициент на сигурност, съответстващ на този съществуващ на получения при класическите анализи.

Разширени модули на програмата FEM:
 • FEM - Тунел – Анализ на тунели
 • FEM - Воден поток –  Анализ на просмукване на подземни води
 • FEM - Консолидация - Анализ на слягане в зависимост от времето
 • FEM - Земетръс – Анализ на динамичното въздействие от земетръс


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ