Цена на програмата: 650 €

Пилоти

Пилоти – Проверка на отделни пилоти

Програмата е предназначена да контролира вертикалната носимоспособност на пилотите при натоварване на опън и натиск, слягането на пилота, както и носимоспособността на всеки отделен пилот. Анализът за проверка може да се извърши използвайки EN 1997-1 стандарт или класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност).

Основни характеристики
 • Анализ на вертикалната носимоспособност
  • Метод на Tomlinson
  • NAVFAC DM 7.2
  • Метод на ефективните напрежения
 • Анализ на слягането
  • Линейна крива на натоварване (Poulos)
  • Нелинейна крива на натоварване (Masopust)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • EN 1997 – отчитане на влиянието на пилотната технология
 • Изчисление на кривата на слягане при натоварване чрез Метода на Крайните Елементи (Finite Element Method), като се вземат предвид деформационните характеристики на почвата
 • Отчитане на влиянието на технологията
 • Различни форми на профилите на пилота (правоъгълна, I – профил, кръст)
 • Възможност за промяна на цилиндричния диаметър на пилота в дълбочина
 • Определяне на модула на подземна реакция около пилота според Vesic, Mattlock и Rees, CSN или чрез въвеждане на данни от ползвателя
 • Негативно триене
 • Проектиране на подсилени бетонни профили според EN 1992 (EC2), CSN, BS, PN, IS, AS, ACI


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ