Цена на програмата: 750 €

Проверка на шпунтови и шлицови подпорни стени

Проверка на шпунтови и шлицови подпорни стени – Анализ на укрепени шлицови стени (по отношение на напреженията)

Програмата служи за анализ на шлицови съоръжения (анкерирани, с подпори и неанкерирани съоръжения) чрез метода на носимоспособност на напрежения, т.е. големината на напреженията действащи върху съоръженията в зависимост от деформацията.
В действителност решението се извършва от FEM. Новите характеристики включват акуратното моделиране на поведението на съоръженията по време на строителството, определеяне на преместването, вътрешните усилия в съоръженията и последващото удължаване на анкерите. Въвеждането на данни е лесно и сходно с традиционните методи за моделиране на шлицови стени, анкерирани с активни или пасивни анкери

Основни характеристики
 • Въвеждане на почва с различни слоеве
 • Вградена база данни на параметрите на почвата
 • Произволен брой на допълнителните товари, приложени върху съоръженията (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)
 • Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, моделиране на артезианските води
 • Произволен брой на анкерите
 • Анализ според теорията на граничните състояния или коефициента на сигурност
 • Проверка на вътрешната носимоспособност на анкерите
 • Различни методи за изчисление на модулите на почвената реакция (Schitt, M?nard, Chadeisson)
 • EN 1997 – възможност за избор на различни коефициенти съобразно националните норми
 • EN 1997 – възможност за избор на всички проектни приемания в съответствие с конкретните условия
 • Възможност за нелинейни модули на подпочвената реакция
 • Обща форма на терена зад конструкциите
 • Бермите пред съоръженията
 • Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Изчисление на земния натиск, като ефективни и обща стойност
 • Определяне на косите подпори и еластични връзки
 • Установяване на вътрешните усилия за отделните етапи на строителство
 • Съоръженията могат да бъдат натоварвани от конкретни сили и моменти
 • Проверка на обща устойчивост на стените използайки Програма на устойчивост на откосите (Slope Stability program)


ПОДОБНИ ПРОГРАМИ