Програми Цена
Устойчивост на откоси
Анализ на стабилитета на откоси
750 €
Проверки на укрепителни стени
Проектиране на изкопни работи (нелинейно еластичен/пластичен модел)
750 €
Проектиране на укрепителни стени
Проектиране на изкопи и различни видове укрепителни стени
520 €
Ъглова подпорна стена
Проектиране на ъглови подпорни стени
520 €
Масивна подпорна стена
Проектиране на масивни подпорни стени
520 €
Стени от армиран насип
Проектиране и анализ на механично укрепени земно насипни стени
650 €
Габиони
Проектиране и проверка на габионни стени
520 €
Зидана подпорна стена
Контрол на проектирането на подсилени зидани подпорни стени
520 €
Кейови стени
Проектиране и проверка на сглобяеми (блокови) подпорни стени
520 €
Почвени гвоздеи
Проектиране и проверка на армирани стени, укрепени с почвени гвоздеи и откоси
520 €
Противосвлачищни пилоти
Проверка на противосвлачищни пилоти (за стабилизиране на откоси)
750 €
Земен натиск
Изчисление на напреженията от земния натиск
520 €
Плоски фундаменти
Проектиране на единични фундаменти
650 €
Плоски фундаменти CPT
Проектиране на единични фундаменти базирани на данни от полеви тестове (CPT, SPT)
650 €
Пилоти
Проверка на единичен пилот
650 €
Група пилоти
Анализ на група пилоти (с ростверк)
800 €
Микропилоти
Проверка на микропилоти
520 €
Пилоти CPT
Проверка на пилот или група пилоти, базирани на CPT
650 €
Греда върху еластична основа
Изчисляване на греда върху еластична основа
520 €
Фундаментни плочи
Анализ на фундаментна плоча и основата чрез крайни елементи
1400 €
Слягане на фундаменти
Слягане на терена, причинено от натоварване и промяна на НПВ
520 €
Пропадане на терена над галерии
Слягане над галерии и тунели + прогнозиране на щетите върху сградите
1400 €
Устои на мостове
Проектиране и проверка на устои на мостове
650 €
Стратиграфия
Оценка на резултатите от проучването на място
700 €
+ Документация
Разширен модул на програмата Стратиграфия
700 €
+ Геоложки профили
Разширен модул на програмата Стратиграфия
700 €
+ Земни работи
Разширен модул на програмата Стратиграфия
700 €
Устойчивост на скални откоси
Проектиране стабилитета на скални откоси
750 €
Шахти
Проектиране и анализ на вертикални кръгови шахти
750 €
FEM
Моделиране на различни геотехнически задачи с анализ чрез крайни елементи
2700 €
FEM - Тунел
Анализ на тунели чрез метода на крайните елементи – модул в програмата FEM
2700 €
FEM - Воден поток
Анализ на просмукването на подземни води – разширен модул в програмата FEM
750 €
FEM - Консолидация
Анализ на слягането на почвата във времето – разширен модул в програмата FEM
750 €
FEM - Земетръс
Анализ на земетръс – разширен модул в програмата FEM
750 €
Допълнителен език
Допълнителен език на изходната документация (BG, FR, RU, IT, DE, PT, SK, EL, PL, RO, CS, HR, TR, CH,VI) – Цена за една програма и един език
70 €
Пакети Цена
GEO5 Professional
Всички програми (45% отстъпка)
15000 €
GEO5 Основен пакет
Всички програми без: FEM, Пропадане на терена над галерии и Шахти (40% отстъпка)
10500 €
GEO5 Проектиране на основи
Фундаменти, Пилоти, Микропилоти, Група пилоти, Пилоти CPT, Греда, Плочи (25% отстъпка)
4300 €
GEO5 Анализ на изкопи
Устойчивост на откоси, Проверки и Проектиране на укрепителни стени, Противосвлачищни пилоти, Земен натиск (22% отстъпка)
2600 €
GEO5 Укрепване на откоси
Стени от готови каменни блокове, Стени от армиран насип, Фундаменти, Слягане, Устойчивост на откоси
2600 €
GEO5 Геология
Стратиграфия Стратиграфия - Документация, Стратиграфия - Геоложки профили, Стратиграфия - Земни работи (15% отстъпка)
2400 €
Академични пакети (се предлагат само под наем) Цена
GEO5 Пакет Университет 10
Всички програми за академични институции - университети (мрежов до 10 лиценза)
750 € / година
GEO5 Пакет Университет 50
Всички програми за академични институции - университети (мрежов до 50 лиценза)
1000 € / година
   
Пакети програми под наем за 1 година Цена
GEO5 Professional - Всички програми (с включена поддръжка и ключ) 5805 €
GEO5 Основен пакет - Всички програми
Без FEM, Пропадане на терена над галерии и Шахти (с включена поддръжка и ключ)
4455 €
GEO5 Проектиране на основи
Фундаменти, Пилоти, Микропилоти, Група пилоти, Пилоти CPT, Греда, Плочи (с включена поддръжка и ключ)   
1688 €
Видове лицензи Цена
Единичен лиценз (Посочените цени са за единичен лиценз)
Мрежов лиценз (130% от цената на първия лиценз)
Отстъпки за пакети Цена
3 ÷ 4 Програми Отстъпка 5%
5 ÷ 8 Програми Отстъпка 10%
9 ÷ 11 Програми Отстъпка 15%
Повече от 11 Програми Отстъпка 20%
Ключове Цена
HW Local key – потребителски (Flexible) 70 €
SW Local key – за един PC (Node-lock) 35 €
HW Мрежов (до 10 потребители) 90 €
HW Мрежов (до 50 потребители) 140 €
Доставка  
Безплатна  
Техническа поддръжка и обслужване Цена
Абонаментна програма 15% за година от цената на всички закупени лицензи
Единична актуализация 20% от цената на закупените лицензи за всяко ново издание (max. 50 %)

Всички цени са в евро без ДДС